دوربین بولت تحت شبکه اسپرادو

Showing all 4 results

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SNI-4213 N

دوربین بولت اسپرادو SNI-4213 N

1.3MEGA PIXEL VARI-FOCAL BULLET CAMERA

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SNI-4220 N

دوربین بولت اسپرادو SNI-4220 N

2MEGA PIXEL FIXED BULLET CAMERA

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SNI-4313

دوربین بولت اسپرادو SNI-4313

1.3MEGA PIXEL VARI-FOCAL BULLET CAMERA

مقایسه
دوربین بولت اسپرادو SNI-4320

دوربین بولت اسپرادو SNI-4320

2MEGA PIXEL vari-focal BULLET CAMERA