فیلتر براساس قیمت :

ثبت مکالمات نرم افزاری نامحدود پانا پیام

1,500,000 تومان1,800,000 تومان
  • ثبت مکالمات نرم افزاری (نا محدود) تحت وب: کنترل نرم افزار با موبایل و کامپیوتر از دور،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ ، شبکه و …
  • ثبت مکالمات نرم افزاری (نا محدود) نسخه پیشرفته: مانیتورینگ خطوط،تماس از دفتر تلفن ،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ،ایمل گزارشات، شبکه

ثبت مکالمات نرم افزاری ۱۲ خط پانا پیام

800,000 تومان
  • ثبت مکالمات نرم افزاری ( ۱۲خط)
  • تحت شبکه
  • گزارشات
  • هزینه‌ه
  • پاپ آپ

ثبت مکالمات نرم افزاری ۳۶ خط پانا پیام

  •  ثبت مکالمات نرم افزاری ( ۳۶خط) تحت وب: کنترل نرم افزار با موبایل و کامپیوتر از دور،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ ، شبکه و …
  • ثبت مکالمات نرم افزاری ( ۳۶خط) تحت وب: کنترل نرم افزار با موبایل و کامپیوتر از دور،گزارشات، هزینه ها، پاپ آپ ، شبکه و …