دوربین دام تحت شبکه سامسونگ

Showing 1–12 of 19 results

مقایسه
دوربین دام سامسونگ QND-6010R

دوربین دام سامسونگ QND-6010R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ QND-6070R

دوربین دام سامسونگ QND-6070R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ QND-7010R

دوربین دام سامسونگ QND-7010R

4Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ QND-7080R

دوربین دام سامسونگ QND-7080R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
مشخصات دوربین دام سامسونگ QNV-6070R

دوربین دام سامسونگ QNV-6070R

2Megapixel Full HD Vandal-Resistant network iR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SND6011R

دوربین دام سامسونگ SND6011R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SND6083

دوربین دام سامسونگ SND6083

2Megapixel Full HD Network Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SND7084R

دوربین دام سامسونگ SND7084R

3Megapixel Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNDL5013

دوربین دام سامسونگ SNDL5013

1.3Megapixel HD Network Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNDL6013R

دوربین دام سامسونگ SNDL6013R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNDL6083R

دوربین دام سامسونگ SNDL6083R

2Megapixel Full HD Vandal-Resistant IR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNV5083R

دوربین دام سامسونگ SNV5083R

1.3Megapixel HD Vandal-Resistant IR