دوربین دام تحت شبکه سامسونگ

Showing 10–18 of 19 results

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNDL6013R

دوربین دام سامسونگ SNDL6013R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNDL6083R

دوربین دام سامسونگ SNDL6083R

2Megapixel Full HD Vandal-Resistant IR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNV5083R

دوربین دام سامسونگ SNV5083R

1.3Megapixel HD Vandal-Resistant IR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNV7084R

دوربین دام سامسونگ SNV7084R

3Megapixel Full HD Network Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNV8081R

دوربین دام سامسونگ SNV8081R

5Megapixel Vandal-Resistant IR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ SNVL6083R

دوربین دام سامسونگ SNVL6083R

2Megapixel Full HD Vandal-Resistant IR

مقایسه
دوربین دام سامسونگ XND-6080R

دوربین دام سامسونگ XND-6080R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ XND-8080R

دوربین دام سامسونگ XND-8080R

5Megapixel Full HD Network IR Dome Camera

مقایسه
دوربین دام سامسونگ XNV-6080R

دوربین دام سامسونگ XNV-6080R

2Megapixel Full HD Network IR Dome Camera