دوربین صنعتی تحت شبکه سامسونگ

Showing all 4 results

مقایسه
مقایسه
دوربین صنعتی سامسونگ SNB6003

دوربین صنعتی سامسونگ SNB6003

2Megapixel Full HD Network Camera

مقایسه
دوربین صنعتی سامسونگ SNB6010

دوربین صنعتی سامسونگ SNB6010

2Megapixel Full HD Network Remote Head

مقایسه