دوربین دام HD-TVI ورتینا

Showing 1–12 of 18 results

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3260

دوربین دام ورتینا VHC-2160

Turbo HD 720p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3160

دوربین دام ورتینا VHC-3160

TURBO HD 720p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3240

دوربین دام ورتینا VHC-3240

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3240N

دوربین دام ورتینا VHC-3240N

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3260

دوربین دام ورتینا VHC-3260

TURBO HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3360

دوربین دام ورتینا VHC-3360

FULL HD 3 MP FIX EXIR Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3360N

دوربین دام ورتینا VHC-3360N

FULL HD 3 MP FIX EXIR Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-4170

دوربین دام ورتینا VHC-4170

Turbo HD 720p Vari-focal IR Turret Camera

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VHC-4260

دوربین دام ورتینا VHC-4260

2MP Ultra Low-Light EXIR Eyeball Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5260

دوربین دام ورتینا VHC-5260

FULL HD 1080p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5270

دوربین دام ورتینا VHC-5270

FULL HD 1080p Vari-focal IR Turret Camera

مقایسه

برند

تکنولوژی