دوربین بولت تحت شبکه ورتینا

Showing 1–10 of 34 results

مقایسه
تصویر دوربین بولت حرارتی ورتینا VNC-6220

دوربین بولت حرارتی ورتینا VNC-6220

Thermal + Optical Bi-spectrum Bullet Camera

مقایسه
مقایسه
مقایسه
دوربین بولت ورتینا VNC-2230

دوربین بولت ورتینا VNC-2230

2M VF IR Bullet Network Camera

مقایسه
مقایسه
تصویر دوربین بولت ورتینا VNC-2331

دوربین بولت ورتینا VNC-2331

3M VF IR Bullet Network Camera

مقایسه
مقایسه
تصویر دوربین بولت ورتینا VNC-2331

دوربین بولت ورتینا VNC-2431

4M VF IR Bullet Network Camera

مقایسه

برند

تکنولوژی