دوربین دام ورتینا

Showing 1–9 of 12 results

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-3360

دوربین دام ورتینا VHC-3360

FULL HD 3 MP FIX EXIR Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5260

دوربین دام ورتینا VHC-5260

FULL HD 1080p IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-5270

دوربین دام ورتینا VHC-5270

FULL HD 1080p Vari-focal IR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-6260

دوربین دام ورتینا VHC-6260

FULL HD 1080p EXIR Turret Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VHC-6370

دوربین دام ورتینا VHC-6370

3MP Motorized VF EXIR Turret Camera

 

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2160S

دوربین دام ورتینا VNC-2160S

1.3MP CMOS Network Mini Dome

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VNC-2361

دوربین دام ورتینا VNC-2361

3MP WDR Dome Network Camera

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VNC-2361

دوربین دام ورتینا VNC-2461

4MP WDR Dome Network Camera

برند

تکنولوژی