دوربین مدار بسته IP ورتینا

Showing 1–9 of 39 results

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1190W

دوربین دام ورتینا VNC-1190W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1291W

دوربین دام ورتینا VNC-1291W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1291W

دوربین دام ورتینا VNC-1490

4MP CMOS Alarm Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1291W

دوربین دام ورتینا VNC-1595

5MP CMOS Alarm Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2160S

دوربین دام ورتینا VNC-2160S

1.3MP CMOS Network Mini Dome

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2161

دوربین دام ورتینا VNC-2161

1.3MP CMOS Network Mini Dome

مقایسه