دوربین مدار بسته IP ورتینا

Showing 1–16 of 40 results

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1190W

دوربین دام ورتینا VNC-1190W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-1291W

دوربین دام ورتینا VNC-1291W

2MP CMOS Alarm Pro Cube Camera

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2161

دوربین دام ورتینا VNC-2161

1.3MP CMOS Network Mini Dome

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2270

2M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2371

3M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-2270

دوربین دام ورتینا VNC-2471

4M VF IR Dome Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-4162

دوربین دام ورتینا VNC-4162

1.3M EXIR Turret Network Camera

مقایسه