کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag
کیف دوربین ویست Vist VD70 Camera Bag

کیف دوربین عکاسی ویست Vist VD70 Camera BagVist VD70 Camera Bag


بررسی اجمالی محصول

  • فضای کافی برای نگهداری یک دوربین DSLR همراه با لنز متصل 
  • وزن 965 گرم
  • ابعاد بیرونی 200×275×330 میلیمتر
  •  ابعاد درونی 290x270x115 میلیمتر
  •  دارای یک دسته و بند رو دوشی قابل تنظیم و جدا شدن

Vist VD70 Camera Bag
  • فضای کافی برای نگهداری یک دوربین DSLR همراه با لنز متصل 
  • وزن 965 گرم
  • ابعاد بیرونی 200×275×330 میلیمتر
  •  ابعاد درونی 290x270x115 میلیمتر
  •  دارای یک دسته و بند رو دوشی قابل تنظیم و جدا شدن