اسنوت پروفوتو Profoto Snoot for OCF Flash Heads
اسنوت پروفوتو Profoto Snoot for OCF Flash Heads
اسنوت پروفوتو Profoto Snoot for OCF Flash Heads
اسنوت پروفوتو Profoto Snoot for OCF Flash Heads

اسنوت پروفوتو Profoto Snoot for OCF Flash HeadsProfoto Snoot for OCF Flash Heads


Profoto Snoot for OCF Flash Heads
  • قابل استفاده با سیستم Profoto-offcamera flash
  • نور را باریک می کند
  • نور شدید و مستقیم تولید می کند
  • قابلیت فوکوس نور بر یک منطقه