کابل شبکه NWP

Showing all 7 results

مقایسه
تصویر کابل شبکه NWPC-C5EUS

کابل شبکه NWPC-C5EUS

(CAT5e+ UTP (UP to 350MHz

مقایسه
مقایسه
مقایسه
تصویر کابل شبکه NWPC-C6FS

کابل شبکه NWPC-C6FS

(CAT6+ SFTP (UP to 1000MHz

مقایسه
تصویر کابل شبکه NWPC-C6US

کابل شبکه NWPC-C6US

(CAT6+ UTP (UP to 650MHz

مقایسه
تصویر کابل فیبر نوری NWPC-FO12M/SR

کابل فیبر نوری NWPC-FO12M/SR

Outdoor Fiber optic 12 cores

مقایسه