تشخیص عبور از خط (line crossing)، تشخیص نفوذ  (Intrusion Detection) ، سیستمی است که برای شناسایی ورود غیر مجاز به یک ساختمان یا منطقه طراحی شده است. از این سیستم ها در مکان های تجاری، صنعتی و نظامی برای محافظت در برابر سرقت، خرابکاری یا ورود غیر مجاز افراد استفاده می شود، معمولا این سیستم ها اطلاعات مربوط به رویداد های رخ داده را ثبت کرده، و مدیران اماکن را از وقایع مهم با خبر می کنند.

از جمله مزایای وجود این سیستم در اماکن مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شناسایی مشکلات با استفاده از سیاست های امنیتی
  • مستند سازی تهدیدات موجود
  • جلوگیری از نقض قوانین امنیتی

نحوه تنظیمات قابلیت های عبور از خط و ورود غیرمجاز به محدوده (Intrusion Detection) و  (Line Crossing)  و فعالسازی به چه صورت است؟