تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه رکوردر

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های رکوردر

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های رکوردر به چه صورت میباشد ؟ درصورتی که دستگاه رکوردر...

ادامه مطلب