دوربین دام تحت شبکه ورتینا

Showing 28–36 of 40 results

مقایسه
مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-4462

دوربین دام ورتینا VNC-4462

4MP EXIR Turret Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-4370S

دوربین دام ورتینا VNC-4470

4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-5250

دوربین دام ورتینا VNC-5250

2MP WDR Indoor Dome Network Camera

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VNC-5265

دوربین دام ورتینا VNC-5265

2MP EXIR Turret Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-5270

دوربین دام ورتینا VNC-5270

2MP WDR Outdoor Dome Network

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-5350

دوربین دام ورتینا VNC-5350

3MP WDR Indoor Dome Network Camera

مقایسه
دوربین دام ورتینا VNC-5370

دوربین دام ورتینا VNC-5370

3MP WDR Outdoor Dome Network

مقایسه
تصویر دوربین دام ورتینا VNC-5575

دوربین دام ورتینا VNC-5575

5MP EXIR Turret Network Camera